Verleden

rijk
rijk
Vandaag de dag vinden we het de normaalste zaak van de wereld dat we in alle vrijheid rijkdom kunnen vergaren en kunnen opklimmen op de sociale ladder door te studeren en/of zeer hard te werken. In een niet eens zo lang vervlogen verleden was dit echter niet zo vanzelfsprekend, wel integendeel. Onze Westerse wereld werd gedurende eeuwen gekenmerkt door een strikt standensysteem, waarbij alleen de adel en de geestelijken het recht hadden om grote rijkdommen te vergaren.

In de Middeleeuwen werd de bevolking opgedeeld in drie categorieën: de geestelijken, de adel en de boeren. De geestelijken vormden de eerste stand en genoten tal van voorrechten. De belangrijkste voordelen van de geestelijken waren de volgende:

Zij waren per definitie grootgrondbezitters.
Zij hadden het voorrecht om belastingen te innen.
Zij hoefden zelf uiteraard geen belastingen te betalen.
Aangezien zij vrijwel de enigen waren die konden lezen en schrijven hielpen zij de koning ook in zijn dagelijks bestuur.

Maar ook binnen deze stand werd er dan weer een onderscheid gemaakt tussen hoge en lage geestelijken, respectievelijk de kardinalen en bisschoppen enerzijds, en de priesters, nonnen en monniken anderzijds.

Daaronder kwam dan de twee stand gevormd door de adel. Onnodig te zeggen dat ook de adel een zorgeloos leventje kon leiden aangezien zij geen belastingen hoefden te betalen en zelfs geen arbeid moesten verrichten. Dit staat dan in schril contrast met de “boeren” die de derde stand vormden en wier leven gekenmerkt werd door noeste arbeid op het veld, zonder de mogelijkheid om zelf enig kapitaal of welstand op te bouwen. Los van deze standen ontwikkelden de “stedelingen” zich tot een soort van tussenklasse die in de loop der jaren bepaalde voorrechten en voordelen konden afdwingen, zoals het houden van markten.

Franse Revolutie
Franse Revolutie

Het is eigenlijk dankzij de Franse Revolutie, waarbij het volk in opstand kwam tegen de gevestigde adel, dat we vandaag leven in een samenleving waarbij iedereen als gelijk wordt beschouwd en de mogelijkheid heeft om zichzelf volledig te ontplooien in onze maatschappij. Met de leuze “Vrijheid, gelijkheid en broederschap” waren meteen ook de eerste drie mensenrechten geboren en kende het sociale denk- en wereldbeeld van de mens een radicale ommekeer. Op deze pagina vind je alles terug wat je moet weten over een van de meest bewogen en belangrijke periodes uit onze geschiedenis, zeker alles we het hebben over het verleden van de “rijken” in onze contreien.